INNOCITY | Условия за ползване
15185
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15185,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.4,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Условия за ползване

Условия за ползване

1. Общи разпоредби

 

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да използвате сайта на Innocity LTD. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Innocity LTD, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайтa за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и Innocity LTD. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички Общи условия по-долу, моля, не използвайте сайта на Innocity.

 

Потребителите получават правото да използват услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели. Innocity LTD не носи отговорност за изразените от потребителите мнения.

 

2. Основни понятия

 

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

„ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта на Innocity.

„УСЛУГА/И“ на сайта включва/т:

– достъп до предоставяните през уеб браузъра информационни ресурси/данни на сайта;

„ПАРТНЬОР“ е всяко лице, с което Innocity се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на абонираните Потребители на сайта.

„ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

„ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ“ – предлагане на стоки и услуги на Потребители по пощата, както и допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги.

 

3. Авторски права

 

1) Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и изисква гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

 

2) Използване на RSS емисии. RSS емисии наричаме XML файлове, служещи за автоматично агрегиране на съдържание от други сайтове, чийто адрес е указан в meta информацията на всяка страница на Innocity. Те съдържат заглавие, автор, снимка и първите 500 (петстотин) знака на статията. Те могат да бъдат препубликувани или агрегирани на други сайтове без изрично разрешение. Всяка публикация във формат, различен от уеб сайт (например публичен екран), изисква писмено разрешение от Innocity. Ако другите сайтове използват прикачената в RSS емисията снимка, тя трябва задължително да е придружена от заглавието, първите 500 знака от текста и автора.


4. Конфиденциалност

 

Innocity е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

 

Innocity се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за абонамент.

 

Innocity може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и други действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).

 

С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на предоставените от него при попълване на заявката за абонамент лични данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Innocity на следния адрес или email за контакти: hello@innocity.bg

 

Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в общите условия за ползване на сайтa.

 

5. Ограничаване на отговорността

 

Innocity прави всичко възможно, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Innocity не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Innocity за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

 

Innocity не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

 

Innocity не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

 

Innocity има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

 

6. Промени

 

Innocity си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта и изпрати съобщение до абонираните Потребители относно промените в Общите условия.

 

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

 

Настоящите Общи условия влизат в сила считано от 15/06/2018 г.