INNOCITY | Реализиране на пазара на предприемаческа идея: софтуерна платформа за предоставяне на услуга „градска карта“
15310
page-template-default,page,page-id-15310,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.4,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Реализиране на пазара на предприемаческа идея: софтуерна платформа за предоставяне на услуга „градска карта“

ИНОСИТИ ЕООД е българска компания, създадена през 2017 г., осъществяваща основна икономическа дейност по КИД-2008 – 62.03. „Управление и обслужване на компютърни системи“ и планираща дейности по проекта, попадащи в код 62.01 „Компютърно програмиране“.
На 12.06.2019г, фирмата започна дейности по реализация на проект:  Реализиране на пазара на предприемаческа идея: софтуерна платформа за предоставяне на услуга „градска карта“, приоритетна ос „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, наименование на процедурата „Насърчаване на предприемачеството“, съгласно сключен Договор № BG16RFOP002-2.024-0339-C01, съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейският фонд за регионално развитие”. 

 

Планираните по проекта дейности обхващат двете допустими дейности по Процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, и по-конкретно: дейности за реализиране на пазара на предприемаческата идея и дейности за визуализация на проекта.

 

Планираните проектни дейности са в съответствие с хоризонталните политики, залегнали в чл.7 и чл.8 на Регламент(ЕС)№1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета. 

 

Основната Дейност 1 за реализиране на пазара на предприемаческата идея е обособена в следните под-дейности:

  • Процес на разработка, тестване и валидиране на софтуерна платформа за предоставяне на услуга „градска карта“
  • Същински процес на предоставяне на услугата на потребителите
  • Навлизане и позициониране на целевия пазар